Privacy ‘Statement’

Caliber Tyres & Wheels BV hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe onze stichting omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Caliber Tyres & Wheels BV houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als Caliber Tyres & Wheels BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy statement vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Caliber Tyres & Wheels BV
Glashorst 106, 3825 BV Scherpenzeel, Nederland
info@calibertyres.nl

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is in een kader van een politieonderzoek, als deze (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

De gegevens blijven bewaard zolang de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer bestaat. Hierna worden gegevens gearchiveerd en ten hoogste 7 jaar bewaard om te zorgen dat bij vernieuwing van de relatie niet alle gegevens opnieuw gevraagd hoeven worden. Het termijn van 7 jaar is tevens gelijk aan het termijn dat de voor de belastingdienst bedrijfsgegevens bewaard moeten worden. Dit omvat zowel de alle persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Caliber Tyres & Wheels BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Disclaimer

Caliber Tyres & Wheels BV streeft ernaar de informatie op onze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Caliber Tyres & Wheels BV is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op de Caliber Tyres & Wheels BV site kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. Caliber Tyres & Wheels BV is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan onze website gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.